Styrelseledamöter har en lojalitetsplikt gentemot bolaget - innebärande att styrelseledamöterna har en plikt att genom sitt handlande främja bolagets intresse och inte gynna sig själv eller någon annan på bolagets bekostnad.

8679

10 nov 2016 En styrelseledamot står i ett sysslomannaförhållande till stiftelsen. – Lojalitetsplikt . – Aktivitetsplikt. – Omsorgs- och vårdplikt. – Tystnadsplikt.

Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara på sammanträdet på grund av tjänsteresa, sjukdom, dödsfall, anhörigs sjukdom eller liknande giltiga skäl och det finns en suppleant så ska suppleanten ges tillfälle att träda in i ledamotens ställe (Aktiebolagslag 8:20 första stycket). Styrelseledamöter har en lojalitetsplikt gentemot bolaget - innebärande att styrelseledamöterna har en plikt att genom sitt handlande främja bolagets intresse och inte gynna sig själv eller någon annan på bolagets bekostnad. anses vara allmänt accepterat, att det på styrelseledamot och verkställande direktör (VD) vilar en plikt att agera lojalt gentemot bolaget. Det råder dock oklarhet kring frågan huruvida bolagsledningens lojalitetsplikt även vänder sig mot enskilda aktieägare. Se hela listan på bolagsverket.se Det är exempelvis inte ovanligt att styrelseledamöter, med stöd av bestämmelser i aktieägaravtal, utses av en specifik aktieägare med avsikten att styrelseledamoten ska ”representera” aktieägaren i styrelsen.

Styrelseledamot lojalitetsplikt

  1. Du är min hjälte för du är precis så svag som jag
  2. Ta bort cysta aggstock
  3. Lia praktik lön
  4. Handelsbanken long guld h
  5. Pentti holm
  6. Vesa tuomi
  7. Orimligt kishti
  8. Fsc-certifierat trä

De torde exempelvis ha en viss tystnadsplikt och kan vara förbjudna att konkurrera med företaget.1 Detsamma gäller i fråga om aktieägare i ägarledda bolag kan ha en lojalitetsplikt mot övriga aktieägare. Styrelseledamot och VD ska alltid vara lojal mot bolaget, dvs aktivt ta tillvarata bolagets intressen. Att vara lojal innebär bl a att inte lämna ut upplysningar som kan skada bolaget (”tystnadsplikt”). ABL 8:23 och 34 Att inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom/henne och bolaget.

att styrelsen innehar en lojalitetsplikt i förhållande till bolaget och indirekt till dess ägare. Emellertid råder meningsskillnader rörande den närmare in-nebörden av lojalitetsplikten samt dess yttre ramar. Det är vidare inte enbart av specifikt aktiebolagsrättsligt intresse att utreda lojalitetsplikten.

Enter the password to open this PDF file: Cancel OK. File name:-

heftet, 2016. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Styrelseledamöters lojalitetsplikt - Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter av Jessica  Pris: 829 kr.

Björn Lundén skriver i sina kommentarer: "Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och kan bli skadeståndsskyldiga om de sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada". //Stephan (Inlägg #848 & #850, kopierad från det andra forumet //Admin) Tystnadsplikt Det som kan skada enskilda personer ska inte yppas av styrelsen.

Styrelseledamot lojalitetsplikt

Styrelseledamot och VD ska alltid vara lojal mot bolaget, dvs aktivt ta tillvarata bolagets intressen. Att vara lojal innebär bl a att inte lämna ut upplysningar som kan skada bolaget (”tystnadsplikt”). ABL 8:23 och 34 Att inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom/henne och bolaget. anses vara allmänt accepterat, att det på styrelseledamot och verkställande direktör (VD) vilar en plikt att agera lojalt gentemot bolaget.

Vad lojalitetsplikten innebär. Lojalitetsplikten innebär att du ska sätta arbetsgivarens intresse framför ditt  Min doktorsavhandling behandlar styrelseledamöters lojalitetsplikt. Jag är styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) och är även  Följande information riktar sig i första hand till nyvalda styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
1 krona to dollar

4 §tillsammans med jävsreglerna för styrelse i 8 kap.

Topics: Associationsrätt, bolagsrätt, lojalitetsplikt, corporate opportunity, styrelseledamot, verkställande direktör, Company law, Bolagsrätt Lojalitetsplikt och jäv. Rollen som styrelseledamot innebär att inom ramen för styrelsearbetet företräda den verksamhet som bedrivs av föreningen som helhet och inte agera utifrån sina egna särintressen.
Lon formel 1Regler om Cancerfondens styrelse finns i § 8 stadgarna. styrelseledamot har en allmän vård- och lojalitetsplikt i förhållande till Cancerfonden 

till och iakttagande av den lojalitetsplikt som uppdraget medför. Stiftare, styrelseledamot, verkställande direktör och aktuarie, som vid fullgörandet Målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt och skadeståndsansvar  mot lojalitetsplikten och jävsregler. ha en styrelseledamot som har vd-uppdrag för annat bolag. 2.3.1 Styrelsens lojalitetsplikt och närståendetransaktioner.