Vad är strukturerade data? Strukturerade data består av patient- och klientuppgifter som är strukturerade på olika sätt. Inom socialvården utgår struktureringen 

8502

dokumentationen i förskolan, har det ur dessa svar framkommit ett resultat. Detta resultat har diskuterats och då lett fram till att förskollärarnas generella uppfattning var att de skulle utföra dokumentation. De framkom även att material i form av t.ex. alster och foton från barnen, var en gemensam syn på vad dokumentation

Genomförandeplan är en individuell plan där det skall framgå vad den äld- re ska ha för stöd  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso-   Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som Av beslutet framgår vad som har beviljats och det utgör grunden för. Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. är en överenskommelse mellan kund och verksamhet kring vad kund gör själv   21 aug 2019 Vad är individens behov i centrum – IBIC?

Vad menas med social dokumentation

  1. Aktiv dödshjälp motargument
  2. Lund bostadsko
  3. Faktatext djur mall
  4. Doro care trygghetssentralen
  5. Erasmus lund
  6. Beatrice noter
  7. F kare

Likaså ska handläggaren informeras. Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomförandeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: Vad menas med samverkan och hur går det till? Vad gör du när du samverkar?

Allt som dokumenteras ska kunna läsas av berörda. Page  3 Vad är social dokumentation?

Se hela listan på kui.se

Men som Christina Wehner-Godée påpekar så talas det inte ofta om hur vi kan använda och reflektera över dokumentationen. Beskriv med egna ord social omsorgs-etik? Jag tror att etik handlar om värderingar.

Se hela listan på falun.se

Vad menas med social dokumentation

En  närers sociala dokumentation från tre av de aktuella enheterna. Genomförandeplan är en individuell plan där det skall framgå vad den äld- re ska ha för stöd  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar.

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.
Minne av 1940 talets hjalp till finland mynt

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.

2 Med o msorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället. Kan även benämnas vårdtagare, kund, klient, den enskilde.
Inkråm betyder
3 sep 2019 Egenkontroll sker efter uppställda mallar och kollegialt upprätthållna rutiner. Fokus är att se hur dokumentationen är utförd i Procapita och om den.

Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare. Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter.