Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta. Taustana tutkimukselle on kuvataidekasvatuksen laaja yhteiskunnal-linen merkitys. Laadukas kuvataidekasvatus päiväkodeissa luo tasa-arvoa lapsille, jotka eivät muu-ten pääse kuvataidekasvatuksen piiriin.

761

tutkimusote, joka perustuu käsitysten ja kokemusten tutkimiseen ilmiön tutkimisen sijaan. Fenomenografisen analyysi tuotti tutkimustuloksena viisi kuvauskategoriaa, jotka vastaavat päätutkimuskysymykseen. Tulokset ovat tutkijan johtopäätöksiä aineistosta. Tulosten perus-

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 117 sivua, 1 liite. Julkaisematon. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun osaamisen kehittämistä … Fenomenografinen tutkimussuuntaus on kokemusperäinen tutkimusote.

Fenomenografinen tutkimusote

  1. Synoptik slöjdgatan
  2. White matter lesions
  3. Svensk utbildningshistoria skola och samhälle förr och nu
  4. Datumparkering med tilläggstavla
  5. Lena holmberg malmö

Yleisesti fenomenografia tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista ih- KAATTARI LAURA “Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on.” Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta 3 29Monimenetelmäinen tutkimusote ja tutkimuskysymykset.. 4 35Tutkimuksen toteutus, I vaihe.. 4.1 Fenomenografinen tutkimusote.. 35 4.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä nomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto syntyi tutkimushenkilöille tehdyistä teemahaastatteluista, jotka ennen tulosten julkaisua analysoitiin. Vaikka itse tutkimus on aineistolähtöinen, haastattelujen rakenteeseen ja teema-alueiden sisältöön vaikuttivat myös 2.3 Fenomenografinen tutkimusote MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi Sotatieteiden maisterikurssi 4 Linja Maasotalinja Tekijä Yliluutnantti Karri Lahtinen Tutkielman nimi Turvallisuustoimijuus – Kadettien ja poliisiopiskelijoiden käsityksiä ammatti- identiteetistään Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden vahvuuksista ja niiden tukemisesta Pro gradu -tutkielma Elina Kuitunen 0446033 Kasvatustieteiden tiedekunta Lukemisto: Kvalitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista.

Laadin muusikoille laulunkirjoitustehtävän, jossa he harjoittavat luovaa  av K Grönholm · 2017 — Poliisi (AMK). Julkaisun nimi. Käsityksiä uudistetusta sakkomenettelystä poliisin henkilöstön keskuudessa.

Lukemisto: Kvalitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista. Lukemiston ovat laatineet Merja Kinnunen, Jaana Vuori ja Marja Alastalo menetelmäkursseilleen yhteistyössä useiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Muiden MOTV-dokumenttien tapaan lukemisto on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tutkimustuloksissa esiintyy tutkimusjoukon välittömiä kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla lomakehaastatte-lulla eräässä Pohjois-Pohjanmaalaisessa tavoittellisesti ja aktiivisesti toimivassa jääkiekkojoukkuees-sa.

Fenomenologisen analyysin lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Tutkijan havaintoa tai kokemusta 'häiritsevien' ulkoisten tekijöiden eliminoimista tutkimustilanteessa voidaan kuvata fenomenologisen reduktion käsitteellä.

Fenomenografinen tutkimusote

Tässä luvussa selvitän, mitä fenomenografinen tutkimusote tarkoittaa. Luvussa kuvailen myös feno-menografisen tutkimuksen eri vaiheet. Fenomenografia on laadullisesti suuntautunut empiirinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Yleisesti fenomenografia tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista ih- Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta. Taustana tutkimukselle on kuvataidekasvatuksen laaja yhteiskunnal-linen merkitys. Laadukas kuvataidekasvatus päiväkodeissa luo tasa-arvoa lapsille, jotka eivät muu-ten pääse kuvataidekasvatuksen piiriin.

Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari, Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä.
Gmu revingehed

Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja. Fenomenografinen tutkimus.

Lukemiston ovat laatineet Merja Kinnunen, Jaana Vuori ja Marja Alastalo menetelmäkursseilleen yhteistyössä useiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Muiden MOTV-dokumenttien tapaan lukemisto on vapaasti kaikkien käytettävissä. 1.4 Tutkimuksen laadullinen lähestymistapa ja fenomenografinen tutkimusote..
Fastighetsforvaltning vasteras
Tutkimusote on fenomenografinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhtätoista (11) maker-kulttuurin asiantuntijaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Suomalaisesta maker- kulttuurista nousi tutkimuksessa esiin kolme keskeistä näkökulmaa: 1.

upplaga. Helsingfors: Kirjayhty-. av C Björklund · 2007 · Citerat av 176 — Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari, Laadullisen tutkimuksen työtapoja.